Prečo používať počítač

Author Name: Jolana Adamová

Služobne starší potápači sa na to ešte pamätajú. Až do 80-tych rokov minulého storočia sa na výpočet dispozičného času dusíka, ako aj určenie výstupového režimu ponoru používali potápačské tabuľky. Tieto tabelárne schémy poskytovali v závislosti na maximálnych hĺbkach a konkrétnych časoch ponorov údaje, ktoré vyjadrovali zbytkový dusíkový čas pre jednoduché aj opakované ponory. Používanie potápačských tabuliek však naráža na rôzne obmedzenia, ktoré naopak potápačské počítače výrazne znižujú, alebo odstraňujú celkom.

Nevýhody tabuliek

 • Nie je jednoduché si ich osvojiť.
  Naučiť sa, ako tabuľky správne používať znamená niekoľko hodín zácviku a pravidelné obnovovanie tejto zručnosti. Ak ich potápači nevyužívajú často, manipulácia s nimi sa pomerne rýchlo zabúda a nahrádza ju neistota.

 • Pri používaní tabuliek, môže ľahko dôjsť k chybe.
  Obzvlášť, ak sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje človeku zrak sa pravdepodobnosť, že mu zrak preskočí na susedný riadok alebo číslicu značne zvyšuje.

 • Pravouhlý profil ponoru
  Najväčšou nevýhodou tabuliek je skutočnosť, že s najväčšou dosiahnutou hĺbkou ponoru kalkulujú tak, akoby potápač strávil celú dobu ponoru v tejto maximálnej hĺbke. Takýto postup môže potápačom zbytočne skracovať celkové časy ponorov, ktoré by mohli efektívnejšie stráviť v plytkej vode.


Výhody počítačov

 • Ľahko sa používajú. 
  Väčšina potápačských počítačov sa aj napriek veľmi účinným funkciám ľahko ovláda. Ich dizajnéri a tvorcovia sa pomerne úspešne snažia o užívateľsky priateľské výrobky. Dnešná, počítačovo gramotná generácia s tým nemá žiadne väčšie problémy. Rovnako intuitívne ako používa akýkoľvek nový model mobilného telefónu, dokáže ovládať aj potápačské prístroje.

 • Sú veľmi spoľahlivé a nekazia sa.
  Počítače dosahujú veľmi slušnú bilanciu bezchybnej funkčnosti. V podstate vykazujú len minimálnu možnosť poruchy pod vodou a väčšina potenciálnych chýb sa prejaví ešte na súši pred ponorom.

 • Nerobia aritmetické chyby. 
  Počítače prakticky eliminujú záťaž vyplývajúcu z potrebných výpočtov. Na rozdiel od človeka nikdy nerobia pri kalkuláciách chyby a pri rovnakých vstupných dátach vždy prídu k identickému výsledku.

 • Kontinuálne monitorujú hĺbky a časy ponoru. 
  Potápača nepenalizujú zbytočným skracovaním dispozičného času len preto, že strávil v maximálnej hĺbke hoci len veľmi krátky čas.


Typický „rekreačný“ profil ponoru

Pôvodné U.S.NAVY dekompresné tabuľky boli dizajnované pre účely vojenského námorníctva. V tomto prostredí býva plánom ponoru poslať potápača na konkrétnu hĺbku, v ktorej sa zdržiava po celú dobu času na dne. Takýto „pravouhlý profil“, ktorý je v protiklade k bežnému potápaniu väčšiny z nás. V rekreačnom potápaní sú spravidla všetky ponory tzv. „viacúrovňové“.

Pre takýto ponor je typické zostúpiť najskôr do najväčšej hĺbky a potom sa postupne prepracovávať do plytšej vody. Ak by sme pre tieto účely používali NAVY tabuľky, boli by sme nútení svoj ponor kalkulovať tak, ako by sme ho po celý čas strávili v mieste s najväčšou hĺbkou. Namiesto toho tvoj počítač bude zaznamenávať ponor kontinuálne a vypočítavať tvoje sýtenie ako aj vysycovanie dusíka v každom okamihu ponoru.

Typickým javom je, že väčšina počítačov bude konzervatívnejšia pre pravouhlý profil (jednotná hĺbka), ale poskytne oveľa dlhší čas v prípade viacúrovňového ponoru, realizovaného pre tú istú maximálnu hĺbku.


Reverzné profily

Ďalšou výhodou potápačského počítača je skutočnosť, že dokážu kalkulovať parametre ponoru aj pre tzv. „reverzné profily“ bez mimoriadnych časov penalizácie. Reverzným profilom nazývame ponor, v prípade ktorého sa začína v plytšej vode a ktorý je nasledovaný ponorom do hlbokej vody. Ak by sme v tejto situácii použili tabuľky, bol by sme „potrestaní“ výrazným skrátením dispozičného času opakovaného ponoru. V takomto prípade sú počítače oveľa liberálnejšie.


“Real time”-ové zariadenie

Nepopierame, že potápači by sa mali vždy pod vodou pridržiavať vopred, ešte na súši dohovoreného plánu ponoru. Počítače však navyše poskytujú určité riešenie v situáciách ak potápač urobí chybu alebo sa vyskytla potreba modifikovať pôvodný plán. Tieto šikovné prístroje vykonávajú kalkulácie „za letu“ a oslobodzujú potápača od pochybností, či si korekcie pôvodného plánu vypočítal v sťažených podmienkach pod vodou správne.

Medzi ponormi, zobrazuje počítač maximálne časy na dne pre ďalšie zostupy v závislosti na aktuálnej dĺžke povrchových intervalov. Používaním funkcie plánovania umožňuje počítač vykonávať „cvičné“ zostupy pre prípad neočakávaného priebehu ponoru, napríklad ako sa zachovať ak dôjde k neúmyselnému predĺženiu času na dne.


Ďalšie argumenty

Dnešné tlakovo-integrované počítače zachytávajú hodnoty plynu vo fľaši a porovnávajú ich k spotrebe. Obyčajne potom zobrazujú zostatkový dispozičný čas postavený na ktoromkoľvek z limitujúcich faktorov, či už to je spotreba plynu alebo bez-dekompresný štatút. Takéto informácie dokážu vo veľkej miere zvýšiť bezpečnosť potápačov.

Počítače dokážu poskytovať aj ďalšie cenné informácie, akými sú detailné potápačské profily, teplota vody a najmä výstupová rýchlosť. Ak sa používajú správne, ich nasadenie nielen zvyšuje pohodlie potápača, ale najmä bezpečnosť ponorov, pretože dokáže kontrolovať jeho najkritickejšiu fázu: výstup.


A upozornenie na záver

Ak potápač porozumie základom, na ktorých počítač pracuje, bude pre neho ľahšie inštrument účinne využiť. Treba však mať na pamäti, že aj keď sú si počítače stavbou a zobrazenými informáciami veľmi podobné, stále jestvujú medzi nimi určité rozdiely. Dôležité je sa zoznámiť s nimi najmä v prípade, že si ho potápač požičiava.