PREČO UČIŤ S NAMI ? – POSTAVENIE NA TRHU

By Jana Gondova

Dôvodom je skutočnosť, množstvo hľadísk, či uhlov pohľadu, z ktorých sa môžeme na tento problém pozerať. Uveďme aspoň niekoľko príkladov:

  • Celkový, historický počet registrácií – oproti počtu certifikátov za posledné obdobie
  • Celkový počet členov od počiatku založenia agentúry (rozumej Inštruktorov a Divemasterov) – oproti stále sa meniacemu, počtu členov s obnoveným aktívnym štatútom v aktuálnom kalendárnom roku
  • Počet základní, ktorých inštruktori učia výlučne v konkrétnom výcvikovom systéme oproti tým, ktoré majú vo svojich radoch inštruktorov s viacnásobným členstvom v rozličných združeniach

Treba tiež spomenúť, že niektoré agentúry svoje čísla nezverejňujú. Dá sa len domnievať, že v snahách o uchovanie si reputácie tak robia najmä tie, ktorým počty v poslednom období výraznejšie klesajú, čo pochopiteľne skresľuje možnosti objektívnejšieho posúdenia obchodného podielu akejkoľvek agentúry.

Kam nás preto uvedené úvahy o spôsobe vyhodnocovania postavenia na trhu v súvislosti s našou výcvikovou agentúrou TDI/SDI/ERDI privádzajú?

Holá reč čísiel, popisujúcich aktuálny počet základní a jedincov ukazuje, že naša pozícia v celosvetovej mierke je na 3.-4. mieste. Na čele je agentúra PADI, ktorá má nesporné zásluhy na rozvoji svetového potápania v jeho dnešnej podobe. Vznikla oveľa skôr a najmä v správnom okamihu a so skúseným vedením. Hoci sa jej dynamika rastu oproti minulosti „výrazne“ spomalila, ešte stále vykazuje impozantné čísla a pravdepodobne bude trvať roky, než sa jej postavenie zmení. Na druhom mieste je v súčasnosti SSI, ktorá si taktiež robí svoju prácu na výbornú.

O pomyslené tretie miesto (pripomeňme, že ide o „štatistický“ pohľad) sa delí naša agentúra TDI/SDI/ERDI spolu s NAUI. Ale je tu aj ďalšia vlna serióznych výcvikových systémov s kvalitne prepracovanou štruktúrou programov, vedených už novou generáciou manažmentu, využívajúcim moderné spôsoby marketingu svetového obchodu.

Súborné čísla, ale najmä ich stúpajúci trend, ktorý naša domovská agentúra TDI/SDI/ERDI v posledných rokoch zaznamenáva, nás oprávňuje reálne uvažovať o tom, že už v najbližšom období sa pevnejšie usadíme na pomyselnej bronzovej priečke. Náš optimizmus staviame najmä na komplexnosti a globálnom charaktere spoločnosti so štruktúrami oblastných zastúpení.

Bude nám cťou, ak sa staneš ďalším Inštruktorom TDI/SDI/ERDI a pomôžeš nám v naplnení našich ambicióznych cieľov.

Related Blog Articles

jellyfish
scuba diver on coral reef
drysuit course
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*